معرفی ساز فلوت ريكوردر

معرفی ساز فلوت ريكوردر

معرفی ساز فلوت ريكوردر

ريکوردر از اعضاي خانوادة فلوت‌هاي سوتي (Fipple Flute) هستند 

ريکوردهايي وجود دارند برگرفته از ريکوردرهاي پيچيده باروک (Baroque) هستند. از ريکوردرها در موسيقي ارکسترال نيز استفاده مي‌شده است.
زبان‌زدن
زبان زدن بهترين اصل خوب نواختن ريکوردر می باشد . در ابتداي هر نت، يک صداي "تو" (tu) با زبانتان بسازيد تا نت با وضوح آغاز شود . براي پايان دادن واضح به هر نت، زبان بايد به جايي که صداي "تو" (tu) شروع شده بود بازگردد . سعي کنيد اين کار را بدون ساز نيز تمرين کنيد .باید این تصور را داشته باشیم که انگار مستقیماً به Labium فوت میکنیم .
برای این که چه مقدار فوت کنید به تمرین و پشت کار احتیاج دارید تا تجربه به دست بیاورید که چه مقدار فوت کردن مناسب می باشد نفس گیری را تمرین کنید زیرا نفس گیری در ساز ها بسیار مهم می باشد . نفس گیری توسط شکم و کنترل توسط پردۀ دیافراگم . جای نفس گیری آنجایی است که جملۀ موسیقی ما به پایان می رسد .
فلوت ریکوردر دو نوع انگشت گذاری دارد : 1) ژرمن 2) باروک
انگشت گذاری ژرمن چون ساده تر است برای اموزش افردای که تازه کار هستنداستفاده می شود . انگشت گذاری باروک کمی سخت تر ولی انگشت گذاری حرفه ای می باشد و اکثر ریکوردرها از این رو استفاده می کنند.
ساختار ریکوردر
ریکوردر دارای سه قسمت اصلی است :
قسمت سر (Head Joint ,Head Section ,Top Section ,Mouthpiece)
قسمت میانی (بدنه) (Middle Section)
قسمت انتهایی (Foot Joint ,Foot Section ,End Section ,Bell Section)

منقار (Beak) :
سر ریکوردر که دهان قرار می دهیم .
لابیم (Wind cutter,Edge,Lip,Labium) :
لبه تیزی که که باعث شکافته شدن هوای ورودی و درنتیجه تولید صدا در قسمت سر ریکوردر میشود .
رمپ (Ramp) :
قسمت شیبدار و بالای لابیم را گویند .
مجاری ورود هوا (Windway) :
با دمیدن درمجرای ورورد هوا که هوا را به قسمت لابیم و پنجره(Window) می رساند
پنجره (Window) :
درقسمت سر ریکوردر پنجره یا دریچه ای وجود دارد و قسمتی از هوای که توسط لابیم شکافته میشود از آن بیرون می دهد و باعث تولید صدا می شود . اگر این پنجره بسته شود دیگر صدایی تولید نمی شود
Tone Hole :
سوراخهای روی ریکوردر .
Thumb Hole :
تک سوراخ پشت ریکوردر که توسط انگشت شصت دست چپ پُر میگردد .

سد (Block) :

قسمت قابل جدا کردن در سر ریکوردر که باعث بوجود آمدن پنجره(Windway) میگردد . این قسمت با کمک لابیم باعث تولید صدا در ریکوردر میگردند مخصوصاً سد که نقش مهمتری دارد به همین دلیل خیلی از کشورهای آلمانی زبان به Recorder ، Blockflote میگویند .

نامگذاری سوراخها :
سوراخها به ترتیب از قسمت سر به سمت انتها نامگذاری میگردند به صورت زیر :
0 = انگشت شصت دست چپ
1 = انگشت اشاره دست چپ
2 = انگشت میانی دست چپ
3 = انگشت حلقه دست چپ
4 = انگشت اشاره دست راست
5 = انگشت میانی دست راست
انواع نوع نواختن و انگشت گذاری ریکوردر :
الف ) انگشت گذاری ژرمن (German Fingering)
ب ) انگشت گذاری باروک (Baroque/English Fingering)
ریکوردرهای باروک و ژرمن از نظر ظاهری با هم متفاوتند ، سوراخهای چهارم و پنجم آنها باهم تفاوت دارند .
سوراخ چهارم در ریکوردر باروک از سوراخ پنجم همان ریکوردر کوچکتر است و در ریکوردر ژرمن برعکس ، سوراخ چهارم بزرگتر از سوراخ پنجم است .
البته انگشت گذاریهای دیگری نیز برای ریکوردر وجوددارند ولی از انها استفاده نمی شود