موزیک درمانی

موزیک درمانی

موزیک درمانی
به روشی که توسط موزیک القاء آرامش روحی و روانی می شود ودر بیماران سبب تسریع بهبودی انها می شود و در افراد باعث بهبود عمل کرد ذهنی و فکری انها می شود موزیک درمانی می گویند
تاثیر موزیک درمانی چیست
مهمترين غده در مغز انسان غده تالاموس استکه محركهاي صوتي را به وسيله سيستمهاي عصبيمی گیرد و در كنار حافظه و تخيل به آنها جواب می دهد. غده هيپوفيز نيز كه از غده تالاموس فرمان می گیرد به محركهاي صوتي موزون واکنش می دهد ، که سبب ترشح هرمونی به نام اندروفین می شود و این هرمو ارامش بخش است که سبب تسكين درد در انسان است .
کاربرد موزیک درمانی
تاثیرات جسمی
باعث مدیتیشن روحی افراد می شود ضربان و قلب را کاهش می دهد
كاهش در میزان كورتیزل (هورمونی كه در هنگام استرس تولید می شود) و لاكتاب خون واضطراب و استرس را کاهش می دهد
كاهش در میزان رادیكالهای آزاد تولید شده در عضلات كه می تواند باعث تخریب بافتی بدن شود.
جلو گیری ار پیری زودرس در بدن می کند

موزیک درمانی
به روشی که توسط موزیک القاء آرامش روحی و روانی می شود ودر بیماران سبب تسریع بهبودی انها می شود و در افراد باعث بهبود عمل کرد ذهنی و فکری انها می شود موزیک درمانی می گویند
تاثیر موزیک درمانی چیست
مهمترين غده در مغز انسان غده تالاموس استکه محركهاي صوتي را به وسيله سيستمهاي عصبيمی گیرد و در كنار حافظه و تخيل به آنها جواب می دهد. غده هيپوفيز نيز كه از غده تالاموس فرمان می گیرد به محركهاي صوتي موزون واکنش می دهد ، که سبب ترشح هرمونی به نام اندروفین می شود و این هرمو ارامش بخش است که سبب تسكين درد در انسان است .
کاربرد موزیک درمانی
تاثیرات جسمی
باعث مدیتیشن روحی افراد می شود ضربان و قلب را کاهش می دهد
كاهش در میزان كورتیزل (هورمونی كه در هنگام استرس تولید می شود) و لاكتاب خون واضطراب و استرس را کاهش می دهد
كاهش در میزان رادیكالهای آزاد تولید شده در عضلات كه می تواند باعث تخریب بافتی بدن شود.
جلو گیری ار پیری زودرس در بدن می کند
• كاهش فشار خون
سبب زیبایی پوستی می شود
کلسترول را کاهش می دهد
عملکرد تنفس را بهتر می کند
كاهش تحریك پذیری
افزایش قدرت یادگیری و حافظه
افزایش قدرت اعتماد بنفس
حس محبت را در افراد بیشتر می کند
خولقیات و رفتار فرد را با سایرین بهتر می کند
جلو گیری از افسردگی و بیهودگی می کندد
كاهش اضطراب و افسردگی
افزایش احساس جوانی و حیاط افزایش شور و شادمانی در شخص
افزایش توقع و انتظار از زندگی.
تاثیرات روحی
افزایش انرژی مثبت در افراد می شود
کاهش تنش های روزانه را در بر دارد

• كاهش فشار خون
سبب زیبایی پوستی می شود
کلسترول را کاهش می دهد
عملکرد تنفس را بهتر می کند
كاهش تحریك پذیری
افزایش قدرت یادگیری و حافظه
افزایش قدرت اعتماد بنفس
حس محبت را در افراد بیشتر می کند
خولقیات و رفتار فرد را با سایرین بهتر می کند
جلو گیری از افسردگی و بیهودگی می کندد
كاهش اضطراب و افسردگی
افزایش احساس جوانی و حیاط افزایش شور و شادمانی در شخص
افزایش توقع و انتظار از زندگی.
تاثیرات روحی
افزایش انرژی مثبت در افراد می شود
کاهش تنش های روزانه را در بر دارد

چ